Type to search

வடக�கின� இராண�வ வெளியேற�றம� – போராட�ம� மக�கள�ம� ஒட�டி உறவாட�ம� அரசியல� தலைமைகள�ம�!

MORE Top Story

வடக�கின� இராண�வ வெளியேற�றம� – போராட�ம� மக�கள�ம� ஒட�டி உறவாட�ம� அரசியல� தலைமைகள�ம�!

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

போர� ம�டிவடைந�த பின�ன�ம� தமிழ� மக�களை விட�ட� ஒழியாத பீடைகளாக தொடர�ந�த�ம� எமத� மக�களின� காணிகளை அபகரித�த� கொண�ட� இலங�கை இராண�வம� நீண�ட காலமாக தமிழர� தாயக பக�திகளில� நிலை கொண�ட�ள�ளத�. CV Vigneswaran Participated Sri Lanka Army Tree Planting Event

வடக�க� கிழக�கில� நிலை கொண�டிர�க�க�ம� இராண�வத�தின� அளவை க�றைத�த� எமத� மக�களின� நிலப�பரப�ப�களை அவர�களிடம� இர�ந�த� மீட�டெட�க�க எமத� மக�கள� பெர�ம� போராட�டங�களை நடத�தி வர�கின�றனர�.

இராண�வ பிரசன�னத�தின� தீமைகளை அறிந�த� கொண�டவர�களாக எமத� நிலப�பரப�ப�களில� சிங�கள இராண�வம� நீண�ட காலத�த�க�க� நிலைத�திர�க�க�ம� பின�னணியில� ம�ளை விட கூடிய சிங�கள க�டியேற�றங�களை மனதில� கொண�டவர�களாக எமத� மக�கள� அவர�களை வெளியேற�ற�ம� ம�யற�சிகளில� ம�ழ� மூச�ச�டன� ஈட�பட�ட�ள�ள வேளையில� , இத� தொடர�பில� ம�ழ�மைய�ம� அறிந�த எமத� அரசியல� தரப�ப�கள� அவர�கள�டன� கை கோர�த�த� கொண�ட� செய�ய�ம� கூத�த�கள� மிகவ�ம� வெற�ப�பை தர�பவை.

யாழ�ப�பாணத�தில� இடம�பெற�ற மரநட�கை திட�டத�தில� ம�ற�றில�ம� இராண�வம� பயன�பட�த�தப�பட�ட நிலையில� யாழ� மாநகர சபைய�ம� , வடக�க� மாகாண சபைய�ம� தமத� பூரண ஆதரவை நல�கி அதில� கலந�த� கொண�ட விடயம� மிகவ�ம� கேவலமானத�.

சிங�கள பேரினவாத அரசின� திட�டமிட�ட நிகழ�ச�சி நிரலின� பிரகாரம� தொடர�ச�சியாக இராண�வத�தை தமிழ� பிரதேசங�களில� நிலைத�த� வைக�க பல காரணங�கள� உர�வாக�கப�பட�கின�றன.

அவற�றின� படிகளாகவே இராண�வத�தை சிவில� சம�கத�தில� கலக�க செய�ய�ம� நடவடிக�கைகள� ம�ன�னெட�க�கப�பட�ட� வர�கின�றன. அண�மை காலமாக இராண�வம� பல சிவில� சம�க செயற�ப�பாட�களில� ஈட�பட�ட� வர�வதை கண�கூடாக காண ம�டிகின�றத�. இவையெல�லாம� எமத� சம�கத�தின� ம�ன�னேற�றம� கர�தி என யார�ம� நினைத�தால� நிச�சயம� சிங�கள அரச� தனத� நிகழ�ச�சி திட�டத�தில� வெற�றியடைந�த� விட�டத� என�றே கொள�ளவேண�ட�ம�.

சிவில� செயற�ப�பாட�களை ம�ன�னெட�க�க சிவில� கட�டமைப�ப�கள� இர�க�க�ம� போத� இராண�வ தலையீட� �ன� என�பதை விளங�கி கொள�ள�ங�கள�.

இவ�வாறான ஒர� காலகட�டத�தில� பொத� மக�கள� இராண�வத�தை வெளியேற�ற போராடி வர�ம� நிலையில� , ம�தலமைச�சர� விக�கினேஸ�வரன� போன�ற உயர� நிலை அரசியல� தலைமைகள� இராண�வத�த�டன� கை கோர�த�த� நிற�பத� உலக அரங�கில� இராண�வ பிரசன�னம� தொடர�பில� பிழையான எண�ணப�பாட�டையே தோற�ற�விக�க�ம�.

க�றித�த நிகழ�வில� கலந�த� கொண�டமைக�க� ம�தலமைச�சர� மற�ற�ம� யாழ� மாநகரசபை ம�தல�வர� போன�றோர� என�ன காரணத�தை கூறினால�ம� அத� �ற�ற�க�கொள�ளப�பட வேண�டியதில�லை.

இந�த நிகழ�வை ப�றக�கணித�திர�ப�பதன� மூலம� தமிழ� தரப�பின� மிகவ�ம� சரியான நிலைப�பாட�டை இலங�கை அரச�க�க� எட�த�த� கூறியிர�க�கலாம�.

ஒர�ப�றம� தமிழ� மக�களின� நலன�க�காக பாட�பட�கின�றோம� என கூறிக�கொண�டே மற�ப�றம� பேரினவாதிகளின� திட�டங�கள�க�க� த�ணை போக�ம� அரசியல�வாதிகள� தொடர�பில� மக�கள� மிகவ�ம� விழிப�பாக இர�க�க வேண�ட�ம�.

�னைய செய�திகள�

பிரபாகரன� என�ன�ம� ஒற�றை சொல�லில� ஒளிந�திர�க�க�ம� மாற�ற ம�டியாத தலைமைத�த�வம�!

கர�ணாவின� காட�டி கொட�ப�ப�க�க� கூட�டி கொட�த�த அலிசாஹிர� மௌலானாவ�க�க� கிடைத�த பரிச�!

கூகிள� நிற�வனத�தின� “தலைவர� பிரபாகரன�க�க�ரிய அங�கீகாரம�� இலங�கை அரசின� பொய�ப�பிரச�சாரத�த�க�க� விழ�ந�த அடி!

ம�ஸ�லிம�களின� காட�டி கொட�ப�ப�க�க� இலங�கை அரசின� கைமாற� கலவரமா?

ம�ஸ�லிம� அரசியல�வாதிகளின� வாய�வீரத�த�க�க� பலிகொட�க�கப�பட�ம� ம�ஸ�லிம�களின� எதிர�காலம�!

இலங�கையின� கல�வித�த�றைக�க� தனியார� கல�வி உயர� கல�வி நிற�வங�கள� பெரித�ம� பங�களிக�கின�றன – ரிஷாட�

பிற தளங�கள�

Tamilworldnews.com

சம�கவளைத�தள பக�கங�கள� 

நெற�றிக�கண� ம�கப�ப�

The post வடக�கின� இராண�வ வெளியேற�றம� – போராட�ம� மக�கள�ம� ஒட�டி உறவாட�ம� அரசியல� தலைமைகள�ம�! appeared first on TAMIL NEWS.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •