Type to search

நூற�ற�க�கணக�கான மாணவர�களை பதம�பார�க�க�ம� ஸ�காபிஸ� அலர�ஜி

EUROPE Netherlands WORLD

நூற�ற�க�கணக�கான மாணவர�களை பதம�பார�க�க�ம� ஸ�காபிஸ� அலர�ஜி

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

நெதர�லாந�தில� உள�ள நூற�ற�க�கணக�கான மாணவர�கள� ஸ�கேபிஸ� நோயினால� பாதிக�கப�பட�ட�ள�ளனர� என கண�டறியப�பட�டத�. இந�த நோயானத� அரிப�ப� மற�ற�ம� வட�க�களை தோலின� மேல� வர�விக�க�ம�. இதனை பொத� ச�காதார நிற�வனமான GGD Groningen இன� தொற�ற� நிப�ணர� Jan van der உற�திப�பட�த�தினார�.scabies allergy outbreak among dutch students

Groningen, Leiden, Utrecht மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� ஹேகà¯� ஆகியவறà¯�றிலà¯� அமைநà¯�திரà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� GGD கà¯�களà¯� பலரிடையே இநà¯�த ஸà¯�கேபிஸà¯� நோயà¯� அதிகரிபà¯�பà¯� காணபà¯�படà¯�வதை உறà¯�திபà¯�படà¯�தà¯�தியதà¯�. “ஸà¯�கேபிஸà¯� எனà¯�பதà¯� 2018 ஆமà¯� ஆணà¯�டிறà¯�கà¯� பொரà¯�நà¯�தà¯�à®®à¯� à®’à®°à¯� நோயà¯� அலà¯�ல. ஒவà¯�வொரà¯� வாரமà¯�à®®à¯� உஙà¯�களà¯� படà¯�கà¯�கை உறைகளை கழà¯�வà¯�வதà¯� போனà¯�à®± அடிபà¯�படை சà¯�காதார விதிகளை கடைபà¯�பிடிபà¯�பவரà¯�களà¯�, பயபà¯�பட வேணà¯�டியதிலà¯�லை,” என Van der கூறினாரà¯�.

à®’à®°à¯� வகை பூசà¯�சிகளà¯� படà¯�கà¯�கைகளிலà¯� à®�ராளமாக à®®à¯�டà¯�டைகளை இடà¯�டà¯�, தோலை தà¯�ளையிடà¯�வதனà¯� காரணமாக à®�à®±à¯�படà¯�à®®à¯�, அரிபà¯�பà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� தடிபà¯�பà¯�களே ஸà¯�கேபீஸà¯� எனபà¯�படà¯�கிறதà¯�. இநà¯�த நோயà¯� பொதà¯�வாக பூசà¯�சிகளà¯� அலà¯�லதà¯� படà¯�கà¯�கைகளà¯� மூலமà¯� பரவà¯�கிறதà¯�. “இதà¯� தோலà¯�-சரà¯�à®® தொடரà¯�பà¯� மூலமà¯� பரவà¯�à®®à¯�”, எனவà¯�à®®à¯� அவரà¯� கூறினாரà¯�. பலமà¯�றை, சà¯�கமடையà¯�à®®à¯� நோயாளிகளà¯� மீணà¯�டà¯�à®®à¯� ஒனà¯�à®±à¯� அலà¯�லதà¯� இரணà¯�டà¯� மாதஙà¯�களà¯�கà¯�கà¯� பிறகà¯� திரà¯�à®®à¯�பà¯�வதைகà¯� கவனிகà¯�க கூடியதாக உளà¯�ளதà¯�.

 

scabies allergy outbreak among dutch students, scabies allergy outbreak among dutch, scabies allergy outbreak among, scabies allergy outbreak, scabies allergy, Tamil Netherland news

Tamil News Groups Websites

ஓரினச� சேர�க�கையாளர�களின� ம�தல� ஒன�ற� கூடல�!!
2018 உலகக� கோப�பைக�கான உத�தியோகபூர�வ பந�தை அங�கீகரித�த ச�விஸ�

The post நூற�ற�க�கணக�கான மாணவர�களை பதம�பார�க�க�ம� ஸ�காபிஸ� அலர�ஜி appeared first on TAMIL NEWS.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •