Type to search

இன�றைய ராசி பலன� 09-06-2018

Uncategorized

இன�றைய ராசி பலன� 09-06-2018

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இன�ற�!

விளம�பி வர�டம�, வைகாசி மாதம� 26ம� தேதி, ரம�ஜான� 24ம� தேதி,
9.6.18 சனிக�கிழமை, தேய�பிறை, தசமி திதி காலை 9:18 வரை;
அதன�பின� �காதசி திதி, ரேவதி நட�சத�திரம� இரவ� 8:03 வரை;
அதன�பின� அச�வினி நட�சத�திரம�, மரண, சித�தயோகம�.(Today horoscope 09-06-2018)

* நலà¯�ல நேரமà¯� : காலை 7:30–9:00 மணி
* ராகà¯� காலமà¯� : காலை 9:00–10:30 மணி
* எமகணà¯�டமà¯� : மதியமà¯� 1:30–3:00 மணி
* கà¯�ளிகை : காலை 6:00–7:30 மணி
* சூலம� : கிழக�க�

பரிகாரம� : தயிர�
சந�திராஷ�டமம� : உத�திரம�, அஸ�தம�
பொத� : பெர�மாள�, சனீஸ�வரர� வழிபாட�

மேஷம�:

பிறரை நம�பி எவர�க�க�ம� வாக�க�ற�தி தர வேண�டாம�. தொழில�, வியாபார நடைம�றை சீராக கூட�தல� உழைப�ப� அவசியம�. சராசரி பணவரவ� கிடைக�க�ம�.அரசியல�வாதிகள� சமரசம� பேச�வதில� நிதானம� பின�பற�ற வேண�ட�ம�.

ரிஷபம�:

வளர�ச�சிக�கான திட�டங�களை தீட�ட�வீர�கள�. நண�பரின� ஆலோசனையால� நன�மை உண�டாக�ம�. தொழில�, வியாபாரத�தில� உற�பத�தி, விற�பனை செழிக�க�ம�. வெக�நாள� வாங�க நினைத�த பொர�ள� வந�த� சேர�ம�. பணியாளர�கள�க�க� சிறந�த பணிக�காக பாராட�ட�, வெக�மதி கிடைக�க�ம�.

மித�னம�:

நற�செயலில� ஈட�பட�ட� பெர�மிதம� காண�பீர�கள�. தொழில�, வியாபாரத�தில� பணவரவ�ம�, நன�மைய�ம� அதிகரிக�க�ம�. வாழ�க�கைத�தரம� உயர�ம�. இஷ�ட தெய�வ வழிபாட� நிறைவேற�ம�. அரசியல�வாதிகள�க�க�, எதிர�ப�பாளரால� இர�ந�த தொல�லை க�றைய�ம�.

கடகம�:

சிலரத� பேச�ச� உங�களை சங�கடப�பட�த�தலாம�. தொழிலில� உற�பத�தி, விற�பனை ச�மாரான அளவில� இர�க�க�ம�. ப�திய இனங�களில�, திடீர� செலவ� அதிகரிக�க�ம�. பெண�கள� அதிக பயன�தராத பொர�ள� வாங�க வேண�டாம�. சீரான ஓய�வ� உடல�நலம� பெற உதவ�ம�

சிம�மம�:

ம�க�கிய பணி ஒன�றை மறந�திட�வீர�கள�. க�ட�ம�ப உற�ப�பினர� நினைவ�ப�பட�த�தி உதவ�வர�. தொழில�, வியாபாரத�தில� கூட�தல� பணிச�ச�மை �ற�பட�ம�. பணவரவ� ச�மாராக இர�க�க�ம�.கண�களின� பாத�காப�பில� கவனம� வேண�ட�ம�.

கன�னி:

பூர�வப�ண�ணிய நற�பலன� த�ணை நிற�க�ம�. தொழில�, வியாபாரம� வியத�தக� வளர�ச�சி பெற�ம�.உபரி பணவர�மானம� வந�த� சேர�ம�. பெண�கள� வீட�ட� உபயோகப�பொர�ள� வாங�க�வர�. மனைவி கூட�தல� அன�ப�, பாசத�த�டன� நடந�த� கொள�வார�.

த�லாம�:

போட�டி பந�தயங�களில� ஈட�பட�வதை தவிர�ப�பத� நல�லத�. தொழில�,வியாபாரத�தில� அளவான உற�பத�தி, விற�பனை இர�க�க�ம�. லாபம� சீராக இர�க�க�ம�. பணியாளர�கள� பணி விஷயமாக வெளியூர� செல�வர�. அறிம�கம� இல�லாதவர�களிடம� நெர�க�கம� வேண�டாம�.

விர�ச�சிகம�:

நண�பரிடம� கேட�ட உதவி கிடைக�க�ம�. செயல�களில� பொற�ப�ப�ணர�வ�டன� ஈட�பட�வீர�கள�. தொழில�, வியாபாரத�தில� ப�திய வளர�ச�சி உர�வாக�ம�. பணவரவ�ம�, நன�மைய�ம� அதிகரிக�க�ம�. உறவினர� மூலம� ச�பசெய�தி வந�த� சேர�ம�.

தன�ச�:

இரக�க க�ணத�தால� பிறர�க�க� உதவ�வீர�கள�. தொழில�, வியாபாரத�தில� வர�கிற இடையூற�களை தாமதமின�றி சரி செய�வத� நல�லத�. க�றைந�த அளவில� பணவரவ� இர�க�க�ம�.உடல� நலத�திற�க� சிற� அளவிலான மர�த�த�வ சிகிச�சை தேவைப�பட�ம�

மகரம�:

தொல�லை கொட�த�தவர�, இடம� மாறிப� போகிற சூழ�நிலை �ற�பட�ம�. தொழில�, வியாபாரத�தில� உற�பத�தி, விற�பனை அதிகரிக�க�ம�. வர�மானம� திர�ப�தியளிக�க�ம�. விர�ந�த� விழாவில� கலந�த� கொள�வீர�கள�. தாயின� தேவையை நிறைவேற�றி ஆசி பெற�வீர�கள�

க�ம�பம�:

உங�கள� மனதில� ஆன�மிக எண�ணம� மேலோங�க�ம�. தொழில�, வியாபாரத�தில� தாராள ம�ன�னேற�றம� உர�வாக�ம�.பணவரவ� திர�ப�திகரமாக இர�க�க�ம�.மாமன�, மைத�த�னர�க�க� தேவையான உதவி செய�வீர�கள�. பிள�ளைகளால� நன�மை உண�டாக�ம�

மீனம�:

வழக�கத�திற�க� மாறான பணி உர�வாகி தொந�தரவ� தரலாம�. தொழில�, வியாபாரத�தில� அளவான மூலதனம� போத�ம�. நில�வைப�பணம� கூட�தல� ம�யற�சியால� கிடைக�க�ம�. வாகனத�தில� மிதவேகம� பின�பற�றவ�ம�.

மேல�ம� பல சோதிட தகவல�கள�   

எமத� �னைய தளங�கள�

Keyword:Today horoscope 09-06-2018

The post இன�றைய ராசி பலன� 09-06-2018 appeared first on TAMIL NEWS.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •