Type to search

பிரான�ஸில� பிச�சைக�காரர�கள�க�க� ப�திய சட�டம�!

France WORLD

பிரான�ஸில� பிச�சைக�காரர�கள�க�க� ப�திய சட�டம�!

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பிரான�ஸில� பிச�சைக�காரர�களை க�றிவைத�த� ப�திய உள�ளூர� சட�டமொன�ற� கொண�ட� வர உள�ளதாக Nice பக�தியின� மேஜர� தெரிவித�தார�. France new begging law sanction

பிரான�ஸ� நகர பக�திகளில� தற�போத� பிச�சைக�காரர�களின� நடமாட�டம� அதிகரித�த� இர�ப�பதனால� அதனை க�றைக�க�ம� நோக�கில� ப�திய சட�டமொன�ற� இயற�றப�பட உள�ளத�.

Chrisstian Estosi இதà¯� தொடரà¯�பாக ‘பிசà¯�சைகà¯�காரரà¯�களினà¯� பிரசà¯�சினை பரவலாக வளரà¯�நà¯�தà¯� கொணà¯�டà¯� வரà¯�கிறதà¯�’ எனவà¯�à®®à¯� ‘கà¯�றிபà¯�பிடà¯�ட à®’à®´à¯�à®™à¯�கமைகà¯�கபà¯�படà¯�ட கà¯�à®®à¯�பலà¯�களà¯� கà¯�ழநà¯�தைகளை பிசà¯�சை எடà¯�கà¯�க பயனà¯�படà¯�தà¯�தி பணமà¯� சமà¯�பாதிகà¯�கிறாரà¯�களà¯�’ எனவà¯�à®®à¯� கூறினாரà¯�.

ஆகவே அதனை கட�ட�ப�பட�த�த�ம� ப�திய சட�டங�கள�க�க� ஒப�ப�தலை அரசாங�கம� அளிப�பதன� மூலம�, கார� நிற�த�த பணம� செல�த�த�ம� இயந�திரங�கள�, பணம� வழங�க�ம� இயந�திரங�கள� (cash machines), tramway நிற�த�த�மிடங�கள� மற�ற�ம� ச�ற�ற�லா பயணிகள� அடிக�கடி செல�ல�ம� இடங�களில� பிச�சை எட�ப�பதனை தட�க�க ம�டிய�ம� என அவர� மேல�ம� தெரிவித�தார�.

**Most Related Tamil News**

**Tamil News Groups Websites**

The post பிரான�ஸில� பிச�சைக�காரர�கள�க�க� ப�திய சட�டம�! appeared first on TAMIL NEWS.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •